Бухгалтерлiк есеп панi деп ненi айтамыз?

  • активтер мен мулiктер есебiн жургiзу жане мiндеттi турде есеп саясатын негiзге алу;
  • тез арада, дер кезiнде жане сенiмдi шаруашылык фактiлерiн жуйелейтiн акпараттар калыптастыруды;
  • экономикалык катынастарга тан шаруашылык фактiлерiн сандык жане сапалык тургыда калыптастыруды;
  • уйымдардын стратегиялык жане тактикалык дамуын аныктайтын, булардын агымдагы экономикалык кызметiн тексеретiн акпараттар калыптастыруды;
  • уйымдардын шаруашылык омiрiндегi активтер, меншiктi капитал жане мiндеттемелер орiсiндегi козгалыстарды байкап, олшеп, тiркеп, жинактап, уздiксiз жолдармен кужаттап, корытындылайтын урдiстi;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.