Планета тургындарынын санынын кобеюi неге байланысты

  • туылгандар мен олгендердiн темендеуi
  • туылгандар мен елгендер санынын азаюы
  • туылгандардын томендеуi жане олгендердiн азаюы
  • туылгандар мен олгендер санынын шектен тыс кебеюi
  • бiркалыпты туылу, олудiн азаюы жэне емiр сурудiн жалгасуы

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.