М. Фуко «...бiздер арнайы сызыктарсыз, алдын ала берiлген координаттарсыз, шексiз окигалардын арасында омiр суремiз» деп аныктайтын алем:

  • Хаос
  • Белгiленген тартiп
  • дамудын устiндегi материя
  • белгiлi зандар аркылы дамудын устiндегi шындык
  • заттардын,кубылыстардын,жагдайлардын процестердiн жиынтыгы

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.