Access-те Бассылым дегенiмiз…

  • малiметтердi экранда корсету мен оларды Басскару куралы;
  • кагазга (Басспага) шыгарылатын малiметтердi уйымдастыруга арналган тиiмдi курал;
  • индекстелетiн орiстiн манi бойынша кестеде жазБасларды автоматты турде сурыптау;
  • малiметтер Басзасынан жазБасларды жанартуга жане жана жазБасларды ен¬гi¬зуге арналган курал
  • малiметтер Басзасынан накты жазБасларды тандауга, кестелердi жанарту¬га жане кестеге жана жазБасларды енгiзуге арналган курал.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.