Толык басеке угымы кандай жагдайды білдіреді:

  • бірнеше оте ірі фирмалар устемдігін орнаткан рынок.
  • экономика саласында артурлі улгіде онім шыгаратын фирмалардын болуы;
  • онімді агымдагы бага бойынша сатып алатын коптеген тутынушылардын болуы;
  • барша сатушылар жане сатып алушылар нарык туралы акпаратпен толык камтамасыз етілген жагдайды;
  • нарыкта біртекті онім шыгаратын жане баганын калыптасуына ыкпал жасай алмайтын коптеген усак фирмалардын болуы;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.