Шетелдік валютанын колем бірлігі есеп беру натижесіндегі жане басќа курспен есептегендегі есеп беру пайда болатын айырмашылыќ – бул ?

  • Хеджирлеу
  • Улестік айырмашылыќ
  • курстыќ айырмашылыќ
  • Соммалыќ айырмашылыќ
  • Шетелдік валютадаєы операция

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.