Каржы мекемелерi бул?

  • барi де дурыс;
  • бага басекелестiгiнен багасыз басекелестiкке оту;
  • сату алу муктаждыгынын сату алу кажеттiлiгiне оту;
  • фирманын куйреуi кезiнде каржылай комек корсететiн мекемелер
  • мекеменiн кызметiне кажеттi каражатпен камтамасыз ететiн мекемелер;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.