8010 «Негiзгi ондiрiс» шотынын дебетiнде нелер есепке алынады?

  • устеме шыгындар
  • аякталмаган ондiрiс
  • онiмнiн накты озiндiк кунмен шыгарылуы
  • негiзгi ондiрiстiн барлык шыгындар сомасы
  • ай iшiндегi аякталмаган негiзгi ондiрiс сомасы, негiзгi ондiрiстiк барлык шыгындар сомасы, негiзгi ондiрiстегi аныкталган акаулар

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.