Шыгындар бул:

  • ауыл шаруашылыгы онiмдерiн сатумен байланысты материалдык, енбек жане акшалай ресурстардын жане уйымнын балансында корсетiлетiн, болашакта табыс акелу мумкiндiгi бар активтердiн куны;
  • онiм (жумыстар мен кызметтер) ондiрiсi кезiнде тутынылатын материалдык, енбек жане акшалай ресурстардын жане уйымнын балансында корсетiлетiн, болашакта табыс акелу мумкiндiгi бар активтердiн куны;
  • ауыл шаруашылыгы уйымдарына кызмет корсетумен байланысты тутынылатын материалдык, енбек жане акшалай ресурстардын жане уйымнын балансында корсетiлетiн, болашакта табыс акелу мумкiндiгi бар активтердiн куны;
  • ауыл шаруашылыгы ондiрiсiн уйымдастыру мен баскаруга байланысты жумсалынатын материалдык, енбек жане акшалай ресурстардын жане уйымнын балансында корсетiлетiн, болашакта табыс акелу мумкiндiгi бар активтердiн куны;
  • ауыл шаруашылыгы касiпорындарында косымша кызмет корсетумен байланысты жумсалатын материалдык, енбек жане акшалай ресурстардын жане уйымнын балансында корсетiлетiн, болашакта табыс акелу мумкiндiгi бар активтердiн куны.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.