Фискальды саясат-бул:

  • Бюджеттік саясат.
  • формасын озгерту процесі.
  • Табиги ресурстарга, жерге, уйге, ендіру курал-жабдыктарына меншік
  • Эмиссиялык ic-арекетін озгерту аркылы жиынтык суранысты реттеуге багытталган саясат.
  • Елдін барлык енбекке жарамды халыктын жумыска деген суранысын камтамасыз ету ушін жеткілікті жумыс орнынын болуы.
  • Толык, жумыспен камтуга жету, ЖУО-нін колемін оcipy, инфляцияны томен денгейде устап туру максатымен елде экономикалык жагдайга бакылау жасау ушін жасайтын укімет іс-арекеті.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.