Есеп саясатыныњ маќсаты

  • д±рыс жауабы жоќ
  • бухгалтерлік есеп єдістерін ыќпалды жєне икемді іске асыру.
  • басќарудыњ стратегиялыќ жєне тактикалыќ баѓытын ќамтамасыз ету
  • есеп ж‰йесіне тєн ќатлерді болдырмау жєне жібермеу, ќаржы жаѓдайын баѓалау, щаруашлыќ
  • ±йымныњ ќаржылыќ жаѓдайын жаќсарту, аќпараттарды µњдеу, нормативтік ќ±жаттарды д±рыс пайдалану

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.