Жиынтык сураныс кисыгынын жогары жане онга жылжуына септігін тигізбейтін шарттар кайсысы:

  • накты акша колемінін осуі
  • накты пайыз молшерлемесінін азаюы
  • табыстын ар денгейіне сайкес уй шаруашылыктарынын тутыну шыгындарынын осуі
  • баганын осуі, накты акша калдыгынын азаюы, пайыз молшерлемесінін осуі, инвестициялык шыгындардын томендеуі
  • мемлекеттін адейі жургізілген фискалды саясаты мен табыстын арбір денгейіне сайкес мемлекеттік шыгындардын артуы

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.