Кужаттарды расiмдеуде томендегi мiндеттi реквизиттер:

  • бiр сызыкпен сызылып,устiне дурыс жазу аркылы.
  • кужаттардын аталуы,олшеу бiрлiгi,кандай счеттарга жазылатындыгы;
  • кужаттардын аталуы,расiмделген ай-кунi,сандык жане сапалык олшеу бiрлiгi;
  • дебеттелетiн жане кредиттелетiн счеттар номiрлерi,сандык жане сапалык олшеу бiрлiгi;
  • кужаттар номiрi,расiмделген ай-кунi,расiмдеушiлердiн койган колдары корсетiлуi керек;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.