Бухгалтерлiк есептiн адiсiне толык турде аныктама берiнiз:

  • Дурыс жауабы жок
  • Бухгалтерлiк есептiн панiн тусiну
  • Шаруашылык куралдары мен корларын жинактап, баланс куру
  • Бул: кужаттау, тугендеу, баланс жасау, багалау, счеттар жуйесi, екi жакты жазу, кортынды есеп жасау
  • Бух-лiк есептi дурыс жургiзу ушiн, онын панiн зерттеп, тужырымдау жане мунын манызы мен максатын iске асыру

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.