Тауелсiз сауда жуйесi:

  • тауарды жылжыту;
  • корпоративтiк жуйе;
  • коп молшердегi тауар партиясы;
  • мемлекет мекемелерi мен сатушылардын бюакылауындагы жуйе
  • жуйеге катысушылар ондiрушiге багынышты емес жане бiрнеше сауда нуктелерi;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.