Популяциянын саны деп:

  • даралардын озара бiр-бiрiмен агрессивтi шектесiп калуы
  • даралар мен популяциялар арасындагы озара асерлер турi
  • белгiлi бiр келемдегi немесе территориядагы особьтардын жалпы санын айтамыз
  • популяциядагы особьтардын жасынын узактыгы, осiмталдыгы, кобею жылдамдыгын айтамыз
  • биогеоценоз курамына енетiн микроорганизмдер, осiмдiктер жане жануарлар санын айтамыз

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.