Маркетинг дегенiмiз:

  • барi де дурыс.
  • Тауарды нарыкка шыгару концепциясы
  • тауар алемiнiн таусылмас мумкiндiктерi мен келешегiн коре бiлудi.
  • адамнын табиги кабiлетiнiн ашылуына турткi болатын iсiкерлiк пен тапкырлыктын, белгiлi бiр касiпке беиiмдiлiктiн, интуициалык дарындылыктын мектебi.
  • Экономикалык дамудын озектi проблемаларын жан-жакты талдай отырып, бугiнгi тандагы уакыт талабына сай келетiн арi келешекке багыт сiлтейтiн кызмет турi болып саналады .

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.