ЌР Ўлттыќ Банкімен эмитеттелетін сондай-аќ, сыртќы жане ішкі ќарыз шегінде багалы ќагаздар – бул ?

  • мемлекеттік багалы ќагаздар
  • муниципалды багалы ќагаздар
  • эмиссиондыќ багалы ќагаздар
  • коррпоративті багалы ќагаздар
  • эмиссиондыќ емес багалы ќагаздар

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.