Бiрлескен касiпкерлiк:

  • маркетинг багдарламасы;
  • бiр гана кызмет турiн корсететiн кiшiгiрiм уйым
  • экспорт, бiрлескен касiпкерлiк, тiкелей инвестициялау;
  • отандык касiпорын жане шетелдiк фирма жане маркетинг мумкiндiктерiн бiрiктiредi;
  • мемлекеттiн экономикалык ортасы тауар мен кызметтiн казiргi жане болашактагы тутыну мумкiндiктерiн калыптастырады;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.