Томенде келтiрiлген аныктамалардын кайсысы накты артылган шыгындарын аныктайды:

  • ондiрiс денгейiнiн бiркалыптылыгында табыс алу
  • косымша табыс алу немесе ондiрiс денгейiн улгайту
  • ондiрiс денгейiнiн томендетпей, келiсiмге отырганда табыс алу
  • ондiрiс денгейiнiн томендетпей, келiсiмге отырганда шыгынга шыгу
  • баскалардан бас тартып белгiлi бiр альтернативтi вариантты тандауда жогалып кеткен мумкiндiк

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.