Экономиканын осу теориясын жактаушылар томендегi барлык далелдемелердi оздерiнiн коргау концепциясында кiргiзедi, будан баска онын керi асерi кандай?

  • экономикалык осу елдiн корганысын кушейтедi
  • экономиканын осуi омiр денгейiн жогарылатады
  • экономика жаксы дамыса, жокшылыкпен куресу онай
  • экономикалык осу бiлiм денгейi мен бiлiктiлiктi осiру шарттарын тудырады
  • накты ЖУО колемiн осiру мен коршаган ортаны сауыктыру арасында тiкелей байланыс бар

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.