Экономисттер экономиканын осуінін белгісі деп нені санамайды?

  • омір денгейінін осімі;
  • капиталмен алсіз жарактану;
  • экономикалык потенциал осімі;
  • курылатын игіліктін дамыгандыгы;
  • AD мен AS-тын бір мезгілді козгалысы;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.