Кыска мерзiмдi жалга берiлген гимараттар бойынша жалга беру акысы кандай корсеткiштер негiзiнде аударылады?

  • откiзу куны, жинактар
  • бастапкы кун, амортизация
  • амортизация есебi, баланстык кун
  • баланстык кун, жондеуге норматив
  • амортизация есебi, жондеу нормативi, жинактар

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.