Сабактастык принципi дегенiмiз

  • акпараттардагы айкындылык
  • табыстар мен шыгындардын дурыс корсетiлуi
  • каржылык есептегi акпараттардын толыктыгы
  • пайдаланушылар ушiн каржы корытындысынын адiлеттiк жолмен жасалуы
  • касiпорында калыптастырылып, тандап алынган есеп саясаты сабактастык принциппен бiр жылдан баска жылдар ушiн пайдалану

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.