Word-та «Сервис» менюi:

  • Кужаттарды редакциялау.
  • Экрандагы кужаттын корiну турiн тандау
  • Кужатты ашу, сактау жане парактар параметрiн тагайындау.
  • Microsoft Word жумысынын ар турлi режимдерiнiн опцияларын тагайындау
  • Матiнге ар турлi объектiлер жане матiндiк элементтер орналастыру

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.