«Инвентаризация» (тугендеу) угымына тусiнiк берiнiз:

  • бул есеп регистрлерiндегi кателердi тузету адiсi
  • бухгалтерлiк жане каржылык есеп берулердiн дурыстыгын тексеру
  • бул тауарлы-материалдык кундылыктарды колда барлыгына коз жеткiзу адiсi
  • бул тауарлы-материалдык кундылыктарды есеп малiметтерiне сайкестiгiн тексеру адiсi.
  • баланс куру кезiнде мулiктердi тексеруге арналган бухгалтерлiк есеп адiсiнiн элементi

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.