Баланс ненi корсетедi?

  • уйым куралдарынын сандык курамын
  • мiндеттемелердiн оз уакытында орындалуын
  • уйым куралдары кайнар коздерiнiн сапалык курамын
  • есептiк кезендегi шаруашылык операцияларынын орындалу реттерiн
  • шаруашылык куралдарынын жане олардын пайда болу кайнар коздерiнiн жагдайын

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.