"КР-дагы сырткы экономикалык кызметтi уйымдастыру туралы" Казакстан Президентiнiн буйрыгы кашан кабылданды?

  • 6 мамыр 1995ж
  • 5 кантар 1998ж
  • 25 кантар 1992ж
  • 30 желтоксан 1993ж

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.