Nугендеу жумыстары (шаралары) кандай жагдайларда жургiзiледi?

  • жабдыктарды кабылдау актiсi.
  • мулiктердi кайта багалауда,басшылар ауысканда,корытынды есеп жасауда;
  • тексерушiлер талабын орыындауда,уйымдар жойылганда,басшылар ауысканда;
  • уйымдар кайта курылганда,материалды жауапты адамдар ауысканда,мулiктер урланып,тотенше жагдайга тап болганда;
  • мулiктер мен кундылыктарды жалга беруде,жылдык корытынды есеп жасауда,нактылы фактiлердi тексеруде,кайта багалауда,банкроттык жагдайда;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.