Автаркия - бул:

  • ашык шаруашылык
  • толык жабык шаруашылык
  • сырткы экономикалык карым-катынастын дамуы
  • мемлекеттiн экспорты импортынан коп болган жагдайда

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.