Протекционизм – бул:

  • Мемлекет сырткы нарыкка араласпайды.
  • Eip елдіц баска елмен сауда саясатын жургізуп
  • Улттык ондірістін коргау ушін шетел онімдері ішкі нарыкка кіргізуді шектеу.
  • Ешбір кедергісізсіз мемлекеттер арасында тауарлар мен кызметтердщ еркш журут
  • Мемлекеттщ баска елдермен сауда-саттык женшде арнайы багытталган саясаттармен сырткы экономикага араласуы.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.