Бас касіпорыннын банкротќа немесе шыгынга ушыраєандаєы саќталєан касіпорын – бул ?

  • бас касіпорын
  • еншілес касіпорын
  • тјуелді касіпорын
  • біріккен касіпорын
  • шаруашылыќ серіктестік

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.