Бухгалтерлiк есеп акпараттарын сырткы пайдаланушыларга кiмдер жатады?

  • орталыктанган бухгалтерия жане компьютерлiк технология;
  • аудиторлар, клиенттер, бухгалтерлер, салык органдары, карыз берушiлер.
  • тексеру комиссиялары, улес косушылар, салык органдары, сактандыру компаниялары;
  • менеджерлер, статистикалык органдар, казылык органдар, енбеккерлер, сатып алушылар;
  • инвесторлар, коюшылар, акционерлер, несиелендiрушiлер, укiметтiк органдар, когамдык уйымдар;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.