Санак жуйесi дегенiмiз - бул:

  • Арiптер орнына сандарды кою.
  • Сандарды ауыстырып кою тасiлi.
  • Сандарды экспоненциалды турде беру.
  • Сандарды туракты орынды утiрлi турде беру.
  • Сандарды белгiлi сандык манi бар символдар аркылы беру тасiлi.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.