«Релевантты облыс» бойынша ондiрiс колемiнiн кобеюiне байланысты жиынтык туракты шыгындар калай озгередi?

  • азаяды
  • тез кыскарады
  • секiрмелi озгередi
  • белгiлi бiр мерзiмге туракты болып калады
  • ондiрiс колемiне байланысты сызыкты тауелдiлiкте болады

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.