Планета ту-ргындарынын санынын кобеюi неге байланысты бiркалыпты туылу, олудiн азаюы жане омiр сурудiн жалгасуы

  • туылгандар мен олгендердiн томендеуi
  • туылгандар мен олгендер санынын азаюы
  • туылгандардын томендеуi жане олгендердiн азаюы
  • туылгандар мен олгендер санынын шектен тыс кебеюi

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.