Организмдермен олардын тiкелей ортасы арасындагы биогендi заттардын айтарлыктай аз, бiрак белсендi тiкелей апмасуы кандай корга жатады

  • Табиги кор
  • Алмасу коры
  • Резервтi кор
  • Биологиялык кор
  • Экологиялык кор

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.