Жалпы инвестиция колемiнiн томендеу багыты кай кезенде байкалады?

  • Жиынтык колемi оскенде.
  • Жалпы табыс жогарлаганда.
  • Сатудын даму каркыны томендегенде.
  • Сатудын даму каркыны жогарылаганда.
  • Сатудын даму каркыны туракты болганда.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.