Iшкi акпарат жуйесi-бул:

  • География, психология, когамтану;
  • Жергiлiктi жане iшкi байланыс аудиториялары;
  • Сырткы ортадана iшкi ортага ыкпал ететiн жуйелер
  • Мекеме кызметiн сипаттайтын жане аныктайтын iшкi есеп беру жуйесi;
  • фирмалык малiметтердi маглуматтар сататын коммерциялык жактардан сатып алу;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.