Ондiрушiнiн максаты:

  • барi де дурыс;
  • тауарды жылжыту
  • сатып алу туралы шешiм кабылдау процесi;
  • коммуникациялык саясаттарды жузеге асыру;
  • ойдагы тауарды нактылы тауарга айналдыру керек;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.