Жумы устелiнде ашылган бiрнеше терезелер iшiнен екпiндiсi калай ажыратылады?

  • ол ортада орналаскан;
  • ешкандай айырмашылыгы жок.
  • онын колемi Басскалардан улкен;
  • онын такырып катарынын тусi кок болады;
  • ол терезеде информация Басскаларына караганда коп орналаскан;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.