Жолды белгiлеу ушiн...

  • Енгiзiлген матiннен кажет жолды киып аламыз
  • Курсорды жолдын басына апарып Shift пернесiн басамыз – жолдын сонына барып End пернесiн басамыз
  • Тышканды жолдын басына апарып Shift пернесiн басамыз – жолдын сонына барып Ctrl пернесiн басамыз
  • Тышканды жолдын басына апарып, тышканнын сол жак пернесiн басып жiбермей жолдын сонына дейiн жылжытамыз
  • Тышканды жолдын басына апарып, тышканнын сол жак пернесiн бiр басамыз – жолдын сонына апарып сол жак перненi екiншi рет басамыз

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.