Ењбек ресурстары дегеніміз не?

  • экономикалыќ кепілдік
  • б±л математикалыќ жєне адамныњ рухани м‰мкінділігін зерттейтін ілім
  • µндіріс ќатынастарыныњ ењ мањызды ішкі т±раќты себеп-салдарыныњ байланыстары
  • ењбек ету ‰шін ќажетті білім мен аќыл ой ќабілеті бар физикалыќ дамыѓан халыќтыњ бір бµліг.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.