№ 2 ХБЕС калай аталады?

  • каржылык есеп берудi усыну
  • тауарлы-материалдык кундылыктар
  • есептiк мерзiмнен кейiнгi окигалар
  • компанияларды бiрiктiру ушiн КЕХС колдану
  • минералдык ресурстарды барлау жане багалау

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.