Халыќ саны немен аныќталады

  • µлу коэффиценті бойынша аныќталады
  • халыќтыњ орташа санаѓы бойынша аныќталады
  • туудыњ арнайы коэффиценті бойынша аныќталады
  • халыќ санаѓыныњ негізінде жєне олардыњ арасындаѓы уаќытта туылѓандар мен ќайтысболѓандарды, кетекендер мен келгендерді тіркеу негізінде аныќталады.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.