Курылымдык инфляция мына жагдайда пайда болады:

  • Жалакы денгейi оскенде
  • Ресурстарга бага оскенде
  • Тауарларга сураныс оскенде
  • Тутынуга шыгындар томендегенде
  • Салааралык сайкестiк бузылганда

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.