ДББЖ-де триггердин тагайындалуы:

  • Деректердин аутентификациясы
  • корытынды есеп берулерди куру
  • колданушынын аутентификациясы
  • Бирнеше сураныстарды бириктиреди
  • Баска программалармен шакыру ушин
  • Деректердин бутиндигин иске асырады
  • Базадагы деректердин озгеруин бакылау жасайтын инструмент
  • Деректерди жанарту, косу, оширу кезинде автоматты турде орындалады

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.