Популяцияга тан касиеттер:

  • азык мелшерiнiн жеткiлiктi болуы
  • ылгал, жарык, корек жасап шыгару
  • туракты дене температуранын болуы
  • жырткыштык, басекелестiк, паразитизм
  • осу, даму, кебею, бейiмделу, тiршiлiгiн сактау

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.