Жеке-дара касіпкер тургысынан басеке - бул:

  • экономикалык билікті болшектеу;
  • касіпкерлердін озара тауелділігі;
  • капиталды ауыстыру-жумсау еркіндігі.
  • рынок тулгаларына белгілі экономикалык еркіндік кукыгын бекіту;
  • фирмалардын толемдік кабілеті бар тургындардын суранысы ушін куш-тартыс урдici;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.