Тактиканы колдану тарауы:

  • муктажга сайкес койылатын максаттар;
  • толык жауапкершiлiк ассортиментiнiн тарауы;
  • фирма максатын орындау натижесiнде тутынушылар тобынын кызметтерi;
  • кабылданган маркетинг стратегиясын iске асыру ушiн орындалатын накты тарау;
  • максатты нарыкты тауарга калай кызыктыруын, онын кажетiн канагаттандыруын аныктайды;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.